Word reseller

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor zakelijk klanten

1 Begrippen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. leverancier: Tuinmaterialen.nl B.V., voor zover er aan deze rechtspersonen een offerte is gevraagd of een overeenkomst tot levering van zaken en/of diensten is gesloten;
b. afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, dan wel enige andere entiteit, die met de leverancier een overeenkomst tot levering van zaken en/of diensten, dan wel daartoe een offerte vraagt;
c. offerte: iedere aanbieding gedaan door de leverancier, al dan niet in de vorm van een brochure, prijslijst, prijsopgave of in welke vorm dan ook.

2 Toepassing algemene voorwaarden

2.1 Op alle offertes, handelingen, onderhandelingen, transacties en betalingen van leverancier en op alle overeenkomsten tot levering van zaken en/of diensten waarbij de leverancier als contractspartij betrokken is, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

2.2 Door de afnemer gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op overeenkomsten tot levering van zaken en/of diensten gesloten met de in het vorige lid genoemde rechtspersonen, tenzij zulks uitdrukkelijk wordt overeengekomen en door de leverancier schriftelijk wordt bevestigd.

2.3 Afwijkingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.

3 Offertes

3.1 Alle offertes hebben, tenzij anders is overeengekomen, een geldigheidsduur van veertien dagen, te rekenen vanaf de datum van de offerte. Aanvaarding van de offerte na verstrijken van de geldigheidsduur daarvan bindt de leverancier alleen indien de leverancier dit onverwijld schriftelijk aan de wederpartij laat weten.

3.2 Alle offertes zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen, zelfs na aanvaarding door de afnemer. Herroeping na aanvaarding zal onverwijld dienen te geschieden. Als onverwijld wordt aangemerkt de herroeping die plaatsvindt binnen drie werkdagen na aanvaarding.

3.3 In de offerte opgenomen afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven en dergelijke gegevens gelden slechts bij benadering, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.4 Een aanvaarding die van de offerte afwijkt, geldt als een verwerping van de oorspronkelijke offerte en als een nieuw aanbod dat de leverancier niet bindt. Dit geldt ook wanneer de aanvaarding slechts op ondergeschikte punten van de offerte afwijkt.

3.5 Wanneer geen opdracht wordt verstrekt, is de leverancier gerechtigd de kosten van de offerte aan de afnemer in rekening te brengen, indien en voor zover dit voor het uitbrengen van de offerte is overeengekomen.

4 Totstandkoming overeenkomsten

4.1 Overeenkomsten tot levering van zaken en/of diensten komen tot stand door schriftelijke aanvaarding van de offerte door de afnemer, tenzij de offerte onverwijld na de aanvaarding wordt herroepen.

4.2 Indien de offerte mondeling wordt aanvaard, komt de overeenkomst tot stand door een schriftelijke opdrachtbevestiging door de leverancier. De opdrachtbevestiging wordt geacht de inhoud van de overeenkomst juist weer te geven, tenzij de afnemer de leverancier binnen 2 werkdagen kennis geeft van haar bezwaren tegen de inhoud van de opdrachtbevestiging.

4.3 Bij levering uit voorraad of magazijn treedt de factuur in plaats van de schriftelijke opdrachtbevestiging van de leverancier.

5 Tekeningen en berekeningen

5.1 Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door de leverancier of in haar opdracht door een externe ontwerper zijn vervaardigd, blijven eigendom van de leverancier. Zij mogen niet door de afnemer worden gebruikt of aan derden ter hand worden gesteld of getoond. Indien geen opdracht wordt verleend, dienen genoemde bescheiden, binnen 14 dagen na een daartoe gedaan verzoek, te worden teruggezonden op kosten van de afnemer.

5.2 Gegevens over fabricage- en/of constructiemethoden, mogen door de afnemer niet worden gebruikt, gekopieerd, of aan derden getoond of bekendgemaakt, tenzij daarvoor schriftelijk toestemming is verleend door de leverancier.

5.3 De leverancier behoudt zich het recht voor om, bij overtreding van het bepaalde in dit artikel, vergoeding te vorderen van de uit de overtreding voortvloeiende schade.

6 Prijs

6.1 De aangeboden en overeengekomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting.

6.2 De overeengekomen prijs is gebaseerd op de kostenfactoren geldend op de datum van de offerte. In geval van wijzigingen van de kostenfactoren voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst is de leverancier gerechtigd de prijs dienovereenkomstig te verhogen. Onder kostenfactoren worden in ieder geval, maar niet uitsluitend verstaan arbeidskosten, sociale lasten, belastingen, invoerrechten, heffingen of andere overheidslasten, koerswijzigingen van betaalmiddelen, kosten die het gevolg zijn van vorst, een abnormale waterstand of andere natuurverschijnselen, prijswijzigingen van grondstoffen of halffabricaten, alsmede prijswijzigingen van toeleveranciers.

6.3 Daling van een of meer kostenfactoren geeft de afnemer geen/niet persé recht op prijsverlaging.

6.4 Doen zich omstandigheden voor die de kostenfactoren verhogen, dan zal de leverancier de afnemer hiervan op zo kort mogelijke termijn op de hoogte stellen.

7 Betaling

7.1 Betaling dient te geschieden binnen dertig (14) dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

7.2 Betalingen dienen zonder enige aftrek en/of beroep op verrekening plaats te vinden.

7.3 Bij niet tijdige betaling verkeert de afnemer van rechtswege in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist zal zijn. In zodanig geval worden alle vorderingen van de leverancier op de afnemer terstond opeisbaar.

7.4 Verkeert de afnemer in verzuim met betrekking tot enige betalingsverplichting jegens de leverancier, dan is de afnemer de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek verschuldigd over hetgeen niet tijdig is voldaan, tenzij geen sprake is van een handelsovereenkomst, in welk geval een rente van 1,0% per maand verschuldigd zal zijn over hetgeen niet tijdig is voldaan. Een gedeelte van een maand zal voor de renteberekening worden beschouwd als een volledige kalendermaand.

7.5 In geval van verzuim is de afnemer aan de leverancier voorts verschuldigd alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, welke de leverancier moet maken ter incasso van de vordering.

7.6 De buitengerechtelijke kosten bij het uit handen geven van de vordering belopen ten minste 15% van het ter incasso gegeven bedrag, zulks zonder maximum en met een minimum van € 350,00.

8 Opschorting en ontbinding

8.1 Indien de afnemer niet of niet tijdig voldoet aan haar betalingsverplichting, heeft de leverancier het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel nakoming van de verplichtingen die voor de leverancier uit de overeenkomst voortvloeien op te schorten totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

8.2 De afnemer is aansprakelijk voor alle schade die de leverancier lijdt doordat deze de overeenkomst geheel of gedeeltelijk heeft moeten ontbinden, dan wel nakoming van de verplichtingen die voor de leverancier uit de overeenkomst voortvloeien heeft moeten opschorten, omdat de afnemer niet of niet tijdig aan haar betalingsverplichting voldeed.

8.3 Indien de kredietwaardigheid van de afnemer hiertoe aanleiding geeft, heeft de leverancier, ook tijdens de uitvoering van een overeenkomst, de bevoegdheid de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel nakoming van de verplichtingen die voor haar uit de overeenkomst voortvloeien op te schorten.

8.4 Wanneer de leverancier de wens daartoe te kennen geeft, is de afnemer verplicht om binnen een door de leverancier te bepalen termijn voldoende zekerheid te stellen voor de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst. De leverancier is gerechtigd de nakoming van de verplichtingen die voor haar uit de overeenkomst voortvloeien op te schorten totdat de gevraagde zekerheid is gesteld. Voldoet de afnemer niet binnen de gestelde termijn aan haar verplichting zekerheid te stellen, dan is de afnemer in verzuim en is de leverancier gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van de leverancier op schadevergoeding.

9 Levering

9.1 De zaken worden geacht door de leverancier te zijn geleverd en door de afnemer te zijn aanvaard:
a. bij levering af vestiging: zodra de zaken in of op de vervoermiddelen zijn geladen;
b. bij levering franco werk: zodra de zaken ter plaatse zijn aangeleverd en – indien zulks is overeengekomen – door de afnemer zijn gelost, bij het werk of magazijn van de afnemer.
c. bij levering inclusief montage dan wel (aan)leggen: zodra de zaken in of op het bouwwerk zijn gemonteerd dan wel (aan)gelegd.

9.2 Als moment van levering geldt het moment als bepaald in het vorige lid, ook indien de afnemer de zaken op dat moment niet in ontvangst neemt.

9.3 Bij levering franco werk zal voor elke vracht één losuur worden toegestaan, onmiddellijk aansluitend op het tijdstip van aankomst, mits de aanvoer van de zaken geschiedt in de normale werktijd. Meerdere losuren zullen aan de afnemer in rekening worden gebracht.

9.4 Het lossen geschiedt met voldoende geschikt personeel en materiaal, door en onder de verantwoordelijkheid van de afnemer en op diens aanwijzing.

9.5 Indien hulpmiddelen voor het lossen van de zaken door de leverancier ter beschikking worden gesteld, is de afnemer vanaf het moment dat de hulpmiddelen op het werk zijn aangevoerd, verantwoordelijk voor deze hulpmiddelen, alsmede voor het juiste gebruik daarvan.

9.6 Indien bij levering inclusief montage dan wel (aan)leggen de zaken niet onmiddellijk kunnen worden gemonteerd dan wel (aan)gelegd, worden de zaken geacht te zijn geleverd en door de afnemer aanvaard zodra deze ter plaatse zijn aangevoerd en gelost.

9.7 Indien levering op afroep is overeengekomen en er vindt geen afroep door afnemer plaats voor of op de overeengekomen datum, dan is de leverancier zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding. De leverancier behoudt in dat geval recht op betaling van de hoeveelheid zaken waarvan levering niet is afgeroepen. De zaken blijven na betaling eigendom van de leverancier. De leverancier heeft het recht de zaken van haar terrein af te voeren en elders voor rekening en risico van de afnemer op te slaan.

10 Levertijd

10.1 Voor zover er geen sprake is van levering uit voorraad, wordt de datum en het tijdstip van levering der zaken vastgesteld in een van tevoren overeengekomen leveringsschema, waarin naast de data en tijdstippen van levering de te leveren hoeveelheden zijn opgenomen. De leverancier is gerechtigd de door haar verschuldigde prestatie in gedeelten na te komen.

10.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gelden opgegeven leveringsdata en –tijden steeds als te zijn gedaan bij benadering en nimmer als fatale termijn en geven in geen geval recht op schadevergoeding. De leverancier zal steeds streven naar levering op de overeengekomen data en tijden, maar sluit aansprakelijkheid voor te late levering uit. 

10.3 Bij niet-tijdige levering is de leverancier eerst in verzuim na schriftelijke ingebrekestelling door afnemer, waarbij een nadere en redelijke termijn voor levering wordt gesteld van tenminste 90 dagen. De Afnemer is bij niet-tijdige levering onverminderd verplicht tot afname van de goederen.

10.4 Mocht na ingebrekestelling verzuim intreden, dan zal de leverancier in overleg treden met de afnemer over nakoming of ontbinding van de overeenkomst. De afnemer kan geen aanspraak maken op vergoeding van enige schade, tenzij dit schriftelijk en expliciet tussen partijen is overeengekomen.

11 Retourneren

11.1 Afnemer kan geen beroep meer doen op het feit dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt (non-conformiteit), indien hij de leverancier niet binnen achtenveertig uur na aflevering van de goederen schriftelijk heeft geïnformeerd.

11.2 Geringe in de handel toelaatbaar geachte, of technisch niet of lastig te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, afmetingen, kleuren en/of afwerking kunnen geen grond opleveren voor non-conformiteit.

11.3 Retournering van de geleverde goederen wegens non-conformiteit is slechts mogelijk, nadat dit schriftelijk en expliciet tussen partijen is overeengekomen.

12 Garantie

12.1 De leverancier geeft geen andere of verdergaande garantie op goederen dan de garantie van haar toeleveranciers en/of producenten voor het betreffende product.

12.2 De leverancier garandeert dat goederen die eigenschappen bezitten die de afnemer daarvan mag verwachten gedurende een zekere termijn na aankoop, die redelijk is voor dergelijke goederen, dit met een maximum van twaalf maanden.

12.3 Ingeval goederen binnen deze termijn gebrekkig blijken te zijn, zal de leverancier zorgdragen voor reparatie dan wel vervanging. Hiertoe verleent de afnemer aan de leverancier. alle benodigde medewerking. De leverancier is in geen geval gehouden tot vergoeding van enige schade, tenzij schriftelijk en expliciet tussen partijen is overeengekomen.

12.4 Ingeval de afnemer zelf veranderingen aan de goederen heeft aangebracht, komt iedere garantie te vervallen. Hetzelfde geldt als goederen niet volgens voorschrift zijn behandeld en/of gereinigd.

12.5 Geen garantie wordt verstrekt voor gebreken als gevolg van weersomstandigheden en/of lichtinval.

13 Verplichtingen van de afnemer

13.1 De afnemer zorgt ervoor dat de leverancier tijdig kan beschikken over de gegevens benodigd voor de uitvoering van de overeenkomst en stelt de leverancier op de hoogte van de overheidsvoorschriften van bijzondere aard die voor bij de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

13.2 De afnemer is gehouden de leverancier onverwijld te wijzen op klaarblijkelijke fouten of gebreken in constructies, werkwijzen, bouwstoffen, materialen of hulpmiddelen, die de leverancier blijkens de door haar aan de afnemer verstrekte stukken voornemens is te leveren of toe te passen.

13.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken in ontvangst te nemen. Hiertoe dient de afnemer alle handelingen te verrichten die redelijkerwijs van haar kunnen worden verwacht teneinde de leverancier tot aflevering in staat te stellen.

13.4 De afnemer staat ervoor in dat de plaats waar de zaken dienen te worden afgeleverd goed en over begaanbare wegen kan worden bereikt en dat er voldoende ruimte voor aflevering beschikbaar is. Of de wegen goed begaanbaar zijn en of er voldoende ruimte voor aflevering beschikbaar is staat ter beoordeling van de chauffeur.

13.5 De afnemer is verplicht de leverancier binnen 24 uur na aflevering mededeling te doen van eventuele gebreken aan het geleverde die bij aflevering zonder nader onderzoek door de afnemer zijn geconstateerd of welke de afnemer in redelijkheid had kunnen constateren.

13.6 Voor de constructies, werkwijzen, voorgeschreven door de afnemer is deze verantwoordelijk, alsmede voor de door haar gegeven orders en aanwijzingen en de door haar verstrekte gegevens.

13.7 Indien in opdracht van de afnemer diensten worden verricht is de afnemer verplicht obstakels die uitvoering van deze diensten bemoeilijken te verwijderen. Schade die het gevolg is van niet-verwijderde obstakels is voor rekening van de afnemer.

14 Risico

14.1 Als levering af vestiging is overeengekomen, zijn de zaken voor rekening en risico van de afnemer vanaf het moment dat zij op het terrein van de leverancier ten behoeve van de afnemer zijn afgezonderd.

14.2 Bij levering franco werk of levering inclusief montage zijn de zaken voor risico van de afnemer vanaf het moment van levering.

15 Eigendomsvoorbehoud

15.1 De leverancier behoudt zich de eigendom voor van de door haar geleverde zaken, tot     het moment van volledige betaling van de prijs van alle door de leverancier aan de afnemer geleverde of nog te leveren zaken en/of diensten en van hetgeen de afnemer aan de leverancier uit enige andere hoofde verschuldigd mocht zijn, althans tot het moment van volledige betaling van de prijs van deze zaken. 
15.2 Zolang de leverancier eigenaar van de geleverde zaken is, is de afnemer verplicht de zaken zorgvuldig te behandelen. De afnemer is niet bevoegd de zaken te bezwaren of vervreemden, dan wel deze te verwerken.

15.3 Indien en voorzover door de leverancier geen betaling is verkregen van de opeisbare vorderingen terzake van geleverde zaken waarvan de eigendom is voorbehouden, is de leverancier gerechtigd, zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst al haar zaken terug te nemen, onverminderd het recht van de leverancier op schadevergoeding. Voorzover vereist verleent de afnemer de leverancier reeds nu voor alsdan onherroepelijk toestemming de zaken terug te nemen. De afnemer is verplicht de leverancier toegang te verlenen tot de zaken zodat de afnemer deze terug kan nemen.

15.4 In afwijking van het derde lid is de afnemer gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken in de normale uitoefening van haar bedrijf te vervreemden. De afnemer verpandt bij voorbaat aan de leverancier de vorderingen die de afnemer op derden zal verkrijgen uit enige overeenkomst tot vervreemding van onder eigendomsvoorbehoud door de leverancier geleverde zaken.

15.5 De leverancier kan aan de afnemer op ieder moment door een schriftelijke mededeling de bevoegdheid, gegeven in het vorige lid, om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te vervreemden, ontnemen.

15.6 De leverancier behoudt zich het stil pandrecht voor op de geleverde zaken. Het pandrecht ontstaat zodra de leverancier door welke oorzaak dan ook de eigendom van de zaken verliest.

16 Montage of (aan)leggen

16.1 Is levering inclusief montage dan wel (aan)leggen overeengekomen, en zijn constructies, voorzieningen, materialen en/of diensten benodigd waarin anderen dan de leverancier dienen te voorzien, dan dient de afnemer zorg te dragen voor tijdige levering en voldoende kwaliteit van deze constructies, voorzieningen, materialen en/of diensten, opdat de montage zonder vertraging kan geschieden.

16.2 Worden door derden aan te leveren constructies, voorzieningen, materialen en/of diensten niet tijdig geleverd of zijn deze van onvoldoende kwaliteit, dan is de afnemer gehouden de kosten die hiervan het gevolg zijn te voldoen.

16.3 De montage dan wel het (aan)leggen dient door de afnemer op gebreken te worden gecontroleerd. Van gebreken dient de afnemer de leverancier onverwijld op de hoogte te brengen. Is niet binnen veertien dagen na de montage of het (aan)leggen aan de leverancier schriftelijk melding gedaan van gebreken, dan wordt de montage of het (aan)leggen geacht correct te zijn uitgevoerd.

17 Aansprakelijkheid leverancier

17.1 De leverancier is op generlei wijze aansprakelijk voor schade uit welke oorzaak ook aan de zijde van afnemer of derde geleden verband houdende met door de leverancier geleverde zaken, tenzij de schade oorzaak vindt in opzet of grove schuld van de leverancier zelf. Opzet of grove schuld van personeel en derden waarvan de leverancier zich bedient leidt derhalve niet tot aansprakelijkheid.

17.2 Voor schade en/of kosten die direct of indirect het gevolg zijn van gebreken aan geleverde zaken, of onvoldoende kwaliteit van de geleverde zaken en/of diensten, is de leverancier niet aansprakelijk, behoudens opzet of grove schuld.

17.3 De leverancier is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door anderen dan de leverancier geleverde of aangebrachte constructies, voorzieningen, materialen en/of diensten.

17.4 Verwerking van door de leverancier geleverde zaken vindt geheel voor rekening en risico van de afnemer plaats.
 
17.5 De leverancier aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de kwaliteitseisen die door de afnemer zijn gesteld afwijken van de kwaliteitseisen die in het bestek of door de directie van het werk zijn gesteld.

17.6 Geen aansprakelijkheid wordt door de leverancier aanvaard voor schade veroorzaakt door onderaannemers en leveranciers of enig ander die door de leverancier te werk is gesteld, behoudens in geval van opzet of grove schuld van de leverancier.

17.7 Elke wettelijke of contractuele aansprakelijkheid van de leverancier jegens de afnemer, voortvloeiende of verband houdende met een overeenkomst, is beperkt tot het bedrag van de leveringsprijs.

17.8 Voor zover de leverancier aansprakelijk is voor schade, is deze aansprakelijkheid voorts beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar verzekeraar wordt uitbetaald.

17.9 De afnemer vrijwaart de leverancier van aanspraken van derden tot schadevergoeding verband houdende met geleverde zaken en/of diensten of met de montage.

17.10 Eventuele aansprakelijkheid van de leverancier vervalt binnen zes maanden na aflevering.

18 Overmacht

18.1 Omstandigheden welke van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet, of niet volledig, van de leverancier kan worden gevergd, geven de leverancier het recht de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden of de uitvoering daarvan geheel of ten dele op te schorten, zonder dat de leverancier schadeplichtig zal zijn.

18.2 Als omstandigheden als bedoeld in het vorige lid, gelden in ieder geval, maar niet alleen: oorlog of oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, in- of uitvoerverboden, maatregelen van overheidswege, vorst, werkstakingen, bedrijfsbezettingen, epidemieën, verkeersstoringen, verlies of beschadiging bij transport, brand, diefstal, storingen in de levering van grond- en of hulpstoffen of energie, defecten aan machines, die de uitvoering van de overeenkomst verhinderen of bemoeilijken of die volledige en/of vertraagde levering door toeleveranciers van leverancier ten gevolge hebben, voorts alle overige zaken, buiten de wil en/of toedoen van de leverancier ontstaan.

19 Geschillen

19.1 Alle geschillen welke tussen leverancier en afnemer mochten ontstaan naar aanleiding van een offerte, en/of overeenkomst, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde Nederlandse rechter, ter plaatse van de vestiging van de leverancier.

19.2 Op alle offertes, handelingen, onderhandelingen, transacties en betalingen van leverancier en op alle overeenkomsten tot levering van zaken en/of diensten waarbij de leverancier als contractspartij betrokken is, is het Nederlandse recht van toepassing.

Algemene Leveringsvoorwaarden Tuinmaterialen.nl B.V. en dochterondernemingen gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.


Tuinmaterialen.nl B.V.

Vestigingsadres:
Zuideinde 109
1551 ED, Westzaan

Contactgegevens
E-mailadres: info@tuinmaterialen.nl
Telefoonnummer: 085 – 06 05 851

IBAN: NL27 RABO 0377 6230 91
Btw-identificatienummer: NL863573083B01
KvK-nummer: 85285684